حامد بیدی

مدرس دانشگاه و مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال