دکتر کیان جعفری

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق و معاون فناوري مركز رشد و كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي